Exportă Devizul General în câteva minute

Completează câmpurile de valori de mai jos ţi ulterior exportă devizul general necesar pentru Studiul de Fezabilitate

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obliectivul:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

Nr


1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fara TVA)

- Lei -

3

TVA

- Lei -

4

Valoare (cu TVA)

- Lei -

5

Capitol 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total Capitol 1

Capitol 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Obtinerea terenului

Total Capitol 2Capitol 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2

Auditul financiar

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului:

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2

Dirigenție de șantier

3.8.3

Coordonator în materie de securitate și sănătate

Total Capitol 3

Capitol 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

Total Capitol 4

Capitol 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total Capitol 5

Capitol 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total Capitol 6

Capitol 7

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total Capitol 7

TOTAL GENERAL

din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Realizează un cost corect, realizând devizul chiar în programul eDevize